Åpenhetsloven

Vårt arbeid med Åpenhetsloven

IPOA respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og vi utfører aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Vi vil her redegjøre for hvordan vi jobber med aktsomhetsvurderingene:

1. Forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer.

Våre Etiske retningslinjer er basert på åpenhetsloven og beskriver hvordan vi skal opptre ansvarlig. Retningslinjene gjelder for alle våre ansatte, forretningspartnere og andre parter som har direkte tilknytning til IPOA. Retningslinjene blir offentlig publisert på vår nettside så snart som mulig.

2. Kartlegg og vurder negativ påvirkning/skade.

Vi har vurdert risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og kommet fram til at kjøp av metall har en høy risiko nedover i leverandørkjeden. Denne delen av vår leverandørkjede vil bli prioritert med tanke på videre kartlegging og eventuell avdekking av negative konsekvenser. Risikovurderingen oppdateres kontinuerlig.

3. Stans, forebygg eller reduser negativ påvirkning.

Vi arbeider strukturert for å sikre en ansvarlig og bærekraftig leverandørkjede. Vi ønsker å sikre at leverandørenes ansatte har ordentlige arbeidsavtaler, dokumentert lønn, organisasjonsfrihet, at arbeidstidsbestemmelser overholdes og at de ansattes helse og sikkerhet blir ivaretatt.

- Våre viktigste leverandører innen vår mest risikofylte aktivitet blir bedt om å svare på et aktsomhetsvurderingsskjema slik at vi kan kartlegge videre nedover leverandørkjeden.
- Oppdages det feil, mangler, eller brudd på våre Etiske retningslinjer, vil gjeldende leverandører bli bedt om å rette forholdene innen en viss tid.
- Ved oppdagelse av slike feil, mangler og brudd i vår egen virksomhet vil dette selvfølgelig bli rettet umiddelbart. Vi tar også imot varsler om brudd på post@ipoa.no.

4. Overvåk.

Vi følger opp gjennomføring av tiltakene og avvik blir registrert i vårt avvikssystem og behandlet deretter.

5. Kommuniser.

Vi vil kommunisere med berørte interessenter og rettighetshavere om hvordan negative
konsekvenser er håndtert.

6. Sørge for eller samarbeide om gjenoppretting og erstatning der dette er påkrevd.

Per i dag har vi ikke hatt noen tilfeller av skade/negativ påvirkning, men rutiner er under utvikling for hvordan vi skal sørge for gjennoppretting og erstatning når det eventuelt blir påkrevd.